Hydroxid sodný čistič odpadů mikrogranule 1 kg
  • Hydroxid sodný čistič odpadů mikrogranule 1 kg

Hydroxid sodný čistič odpadů mikrogranule 1 kg

75662
Nový produkt
70 Kč 57,85 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

hydroxid sodný je chemická základná surovina pre obecne známej použitie. Jeho účinnosť najviac oceníte v sifonech umyvadel, dřezů, van, sprchových kútoch, pisoárech, bidetech, toaletách, domovních kanáloch a v rôznych potrubích. Dokonale z nich odstráni vlásie, chlpy, zverský srsť, nechty, zvyšky potravín, tuky, toaletný papier, vatu i keď nepríjemné pachy. Mikroperličky sa priveľa chytro rozpustia a efektívne odstráni usadeniny. Nelze používať na hliníkovej potrubie!
Doporučené dávkovanie: Pre dosažení čo nejúčinnějšího efektu odporúčame povsýpať 2 - 3 vnútornej uzávěry (60 - 90 g) hydroxidu sodného a zaliať 0,5 - 1l vrúcny vody. Necháme pôsobiť 30 minút a napokon propláchneme. V prípade, že aplikácia nedosiahne správneho efektu, odporúčame celý postup opakovať. Po každom použitie obal akurátne uzavřete a následne překontrolujte, keď je bezpečnostný uzáver riadne utažen!
Nebezpečenstvo! obsahuje hydroxid sodný, spôsobuje ťažkej poleptání koža a poškodenie očí. Uchovávejte mimo dosahu detí. Nevdechujte dýmy/hmlu/pármi/rozprášenou tekutiny. Po manipuláciu dôkladne omyjte veľkým množstvém vody. Používajte ochrannej rukavica/ochranný odev/ochranné okuliare/obličajový štít. Pri požitie vypláchněte ústa. Nevyvolávejte grcanie. Pri styku s kožou lebo s vlásie veškeré kontaminovanej části odevu okamžite svlékněte. Opláchněte kožu vodou/osprchujte. Pri zasažení očí niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktkní šošovice, jsou - li nasazeny, a pokiaľ je hádam vyňať ľahko. Pokračujre vo vyplachovanie. Pri vdýchnutie zajistěte čertsvý vzduch. Pri pravideľnom dúchanie lebo jeho zástave vykonávajte umelé dýchanie. Ihneď přivolejte lekára.

Použití

Na dosiahnutie čo najúčinnejšieho účinku odporúčame nasypať 2-3 vnútorné uzávery (60-90 g) hydroxidu sodného a zaliať 0,5-1 l vriacej vody. Nechajte pôsobiť 30 minút a potom opláchnite. Ak aplikácia nedosiahne správny účinok, odporúčame celý postup zopakovať. Po každom použití nádobu starostlivo zatvorte a potom skontrolujte, či je bezpečnostný uzáver správne utiahnutý!

Složení

Nebezpečenstvo! obsahuje hydroxid sodný, spôsobuje vážne poškodenie pokožky a očí. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevdychujte výpary/mlhu/výpary/striekané kvapaliny. Po manipulácii s ním ho dôkladne umyte veľkým množstvom vody. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/obličajový štít. V prípade požitia vypláchnite ústa. Nevyvolávajte vracanie. V prípade kontaktu s pokožkou alebo vlasmi okamžite odstráňte všetok kontaminovaný odev. Opláchnite pokožku vodou/sprchou. Pri zasiahnutí očí ich niekoľko minút jemne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak sa dajú ľahko vybrať. Pokračujte v preplachovaní. V prípade vdýchnutia zabezpečte čerstvý vzduch. Ak je dýchanie nepravidelné alebo sa zastaví, vykonajte umelé dýchanie. Okamžite vyhľadajte lekára. 

75662

Specifické reference

Nový produkt