Mr. Muscle Čistič odpadů gelový 1 l
  • Mr. Muscle Čistič odpadů gelový 1 l

Mr. Muscle Odpady gelový čistící prostředek 1 l

53041
Nový produkt
103 Kč 85,12 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

  • Mr. Muscle čistič odpadů ve formě aktivního gelu,
  • efektivně odstraní ucpané odpady v kuchyních i koupelnách.
  • hustý gel se dostane i přes stojící vodu,
  • zanesené odpady uvolní
  • zanechá svěží vůni.

Použití

Otevírejte opatrně. Nepoužívejte na odpady vybavené drtiči. Chraňte zlacené části a poškozený smalt nebo chrom před kontaktem s přípravkem. Produkt je laboratorně testován na odpady ucpané běžnými nečistotami (vlasy, mýdlo). V případě silného ucpání nechte působit 30 minut.

1. Nalej 500 ml gelu do odpadu.
2. Nechte působit 5 minut.
3. Propláchněte horkou vodou.
V případě potřeby postup maximálně jednou opakujte.

Složení

<5% bělicí činidla na bázi chloru, <5 % mýdlo, <5% amfoterní povrchově aktivní látky.

Obsahuje: chlornan sodný, hydroxid sodný, aminy, C12-18-alkyldimethyl, N-oxidy.

Upozornění

Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte dým. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Uchovávejte obal těsně uzavřený, na chladném místě a skladujte ve svislé poloze.

53041

Specifické reference

Nový produkt