Agro Trávníkové hnojivo pro zdravě zelený a odolný trávník 3 kg
  • Agro Trávníkové hnojivo pro zdravě zelený a odolný trávník 3 kg

Agro Trávníkové hnojivo pro zdravě zelený a odolný trávník 3 kg

47942
Nový produkt
160 Kč 132,23 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

NPK 20-8-8 ( 3 MgO 4S)

  • Hnojivo se používá k jarnímu hnojení i k přihnojování.
  • Je vhodné pro všechny typy trávníků.
  • Aplikace se provádí rovnoměrným rozhozem granulí po ploše trávníku.
  • Je lepší používat menší dávku hnojiva a hnojení provádět častěji.
  • Při předávkování hrozí poškození trávníku.

Hnojení se doporučuje po každé seči, při sečích v intervalech kratších než 14 dní hnojte 1 x za 14 dní. Podle počtu sečí úměrně rozdělte dávkování.

Upozornění: Uvedené dávky jsou orientační, při kontrolních stanovení dávky vycházejte z půdní zásoby živin a aktuální potřeby rostlin.

Hnojivo skladujte na suchých místech, v neporušených původních obalech. Chraňte před žárem a slunečním zářením. Uchovávejte odděleně od potravin. Uchovávejte mimo dosah dětí. Hnojivo a jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: Hnojivo s dusičnanem amonným, skupina C III. Může ohrozit zdraví při požití, nadýchání a styku s pokožkou a sliznicemi. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Nevdechujte prach. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledeje lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

47942

Specifické reference

Nový produkt