AgroBio Champion 50 WG přípravek na ochranu rostlin 2 x 10 g
 • AgroBio Champion 50 WG přípravek na ochranu rostlin 2 x 10 g

AgroBio Champion 50 WG přípravek na ochranu rostlin 2 x 10 g

03294
Nový produkt
42 Kč 34,71 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

Kontaktní fungicidní a baktericidní přípravek ve formě smáčitelného prášku k ochraně rostlin proti houbovým a bakteriálním chorobám a ochraně květů meruněk proti mrazu.

 

Použití

 • Brambor, Plíseň bramborová - OL=7. Dávkování: 10 g / 1,5-3 l / 50 m2
 • Broskvoň, Kadeřavost listů - Při nalévání pupenů, nejpozději na počátku rašení. Dávkování: 10 g / 2,5-5 l vody
 • Česnek, Plíseň cibulová - OL=3. Od června. Dávkování: 10 g / 1-5 l / 50 m2
 • Hrušeň, Bakteriální spála - Před olistěním, do počátku skanutí. Dávkování: 10 g / 5-10 l vody
 • Jádroviny, Korové nekrózy - Při opadu listů, na počátku rašení. Dávkování: 10 g / 2,5-5 l vody
 • Meruňka, Korové nekrózy - Při opadu listů, na počátku rašení. Dávkování: 10 g / 2,5-5 l vody
 • Meruňka, Ochrana květů proti mrazu - Jeden až dva dny před předpokládanými jarními mrazy. Dávkování: 10 g / 5 l vody
 • Okurka, Plíseň okurková - OL=3. Od konce června. Nejpozději při prvním výskytu. Dávkování: 10 g / 2-5 l / 50 m2
 • Réva vinná, Plíseň révová - OL=21. Do počátku skanutí. Dávkování: 10 g / 5 l vody
 • Cibule, Plíseň cibulová - OL=3. Od června. Dávkování: 10 g / 1-5 l / 50 m2
 • Fazol, Antraknóza - Fazol na lusky. OL=3. Od fáze 1.pravý list vyvinutý. Dávkování: 10 g / 2-5 l / 50 m2
 • Jabloň, Bakteriální spála - Před olistěním, do počátku skanutí. Dávkování: 10 g / 10-20 l vody 
 • Réva vinná, Červená spála - OL=21. Do počátku skanutí. Dávkování: 10 g / 5 l vody
 • Slivoň, Puchrovitost - Při nalévání pupenů, nejpozději na počátku rašení. Dávkování: 10 g / 2,5-5 l vody

Složení

Účinná látky: hydroxid měďnatý 768 g/kg, (76,8% hmot.) (500 g/kg mědi).

Upozornění

Zdraví škodlivý při vdechování a při požití. Dráždí oči. Nebezpečí vážného poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobě nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Nevdechujte prach. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nedostatečného větrání použijte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Před použitím si přečtěte přiložené pokyny. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

První pomoc:
Při požití: Postiženému dejte vypít větší množství vlažné vody. Nevyvolávejte zvracení, pokud je postižený v bezvědomí nebo má křeče. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo bezpečnostní list. 
Při zasažení oka: Okamžitě důkladně vyplachujte oko velkým množstvím vody alespoň po dobu 15 minut a vyhledejte lékařskou pomoc. 
Při zasažení pokožky: Okamžitě odstraňte potřísněný oděv a zasažená místa omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.
Při nadýchání: Odveďte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte klidnou polohu. V případě komplikací přivolejte lékařskou pomoc.

Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby při dodržení podmínek skladování, uvedených v přiloženém návodu k použití.

Likvidace obalů, neupotřebitelných zbytků, postřikové kapaliny a oplachových vod: Obal přípravku se nesní znovu použít k jakémukoliv účelu. Aplikační kapalinu připravujte vždy jen v nezbytně nutném množství, nikoliv do zásoby. Nádržku a rozvod kapaliny aplikačního zařízení po vyprázdnění vypláchněte 3% roztokem sody a poté vodou. Případné zbytky přípravku (vždy v originálním obalu), použité obaly a oplachové vody se likvidují jako nebezpečný odpad, např. uložením do vyčleněných kontejnerů na místech vyhrazených obecními nebo městskými úřady. V případě náhodného rozptýlení shromáždíme uniklý materiál a zlikvidujeme ho dle výše uvedených pokynů. Tímto zabráníme nepříznivým účinkům přípravku v prostředí

03294

Specifické reference

Nový produkt