Lukofob 39 Hydrofobní nátěr koncentrovaný proti vlhkosti a znečištění na zdivo, kámen apod. 500 ml
  • Lukofob 39 Hydrofobní nátěr koncentrovaný proti vlhkosti a znečištění na zdivo, kámen apod. 500 ml

Lukofob 39 Hydrofobní nátěr koncentrovaný proti vlhkosti a znečištění na zdivo, kámen apod. 500 ml

02037
Nový produkt
216 Kč 178,51 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

  • Koncentrovaný silikonový vodoodpudivý nátěr.
  • Snižuje nasákavost, špinivost, zvyšuje životnost, chrání proti kyselým dešťům, zlepšuje tepelně izolační vlastnosti silikátových porézních stavebních hmot.
  • Slouží k nástřiku, nátěru nebo namáčení porézních silikátových materiálů jako jsou omítky, beton, plynosilikát, osinkocement, pálená střešní krytina, pískovec apod., na které se chemicky váže.

Použití

Při nanášení se naředěný roztok Lukofobu vsakuje do porézního podkladu, zasychá a tvoří bezbarvý film s vysoce hydrofobním (vodoodpudivým) účinkem při zachování původní paropropustnosti.

Ředění vodou:

  • omítky, beton, osinkocement 1:10 až 15,
  • pálená střešní krytina - stříkáním 1:20 až 30,

Máčením:

  • 1:50 až 75.

Nanášejte na suchý a čistý povrch v takovém množství, dokud je roztok materiálem vsakován. Roztok nesmí stékat.

Vydatnost:
1 balení (500 ml)/15 - 50 m2 (dle ředění).

Upozornění

Po práci si umyjte ruce a ošetřete pokožku regeneračním krémem. Obsahuje metylsilanolát draselný. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
Při požití: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Při styku s kůží: Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
Při vdechnutí: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechejte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

02037

Specifické reference

Nový produkt