Fixinela Tekutý čistič na rez a vodní kámen 500 ml
  • Fixinela Tekutý čistič na rez a vodní kámen 500 ml

Fixinela Tekutý čistič na rez a vodní kámen 500 ml

02855
Nový produkt
42 Kč 34,71 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

Vysoce účinný tekutý čisticí prostředek obsahující anorganickou kyselinu a účinné tenzidy. Slouží k čištění velmi znečištěných ploch v potravinářském průmyslu, na odstraňování vodního kamene a dalších usazenin, na čištění keramických obkladů, van, umyvadel, WC mís, podlah, skla zdravotnických a výrobních zařízení, tanků, výrobních místností. Fixinela má vysoký čistící účinek, vniká do usazenin a rychle je uvolňuje z povrchu.

  • kyselý čisticí prostředek na WC mísy, vany, umyvadla, obkladačky a baterie
  • odstraňuje rez, vodní kámen a jiné usazeniny.
  • čistič na velmi znečištěné plochy - umyvadla, WC, obkládačky
  • spolehlivě odstraní vodní a močový kámen
  • 500 ml

Použití

Přípravek naneste na znečištěnou plochu, nechte působit podle intenzity znečištění několik minut a opláchněte čistou vodou / sprcha, mokrá hadr /. Nepoužívejte na materiály podléhající účinkem kyselin. Doporučujeme použití ve školství, zdravotnictví, hotelnictví, gastronomickém průmyslu, potravinářském průmyslu, ve službách, domácnostech apod.

Složení

5-15% kyselina fosforečná, <5% aniontový tenzid, barvivo. 

Obsahuje: kyselina fosforečná, sodná sůl ethoxysulfátu mastného alkoholu.

Upozornění

Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí.
Pokyny pro bezpečné nakládání: Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.
První pomoc:
PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

Pokyny k zneškodnění: Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

02855

Specifické reference

Nový produkt