Ava Max na sprchové kouty 500 ml rozprašovač
  • Ava Max na sprchové kouty 500 ml rozprašovač

Ava Max na sprchové kouty 500 ml rozprašovač

59018
Nový produkt
60 Kč 49,59 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

  • Přípravek je určen k čištění skleněných či plastových zástěn sprchových koutů a van, je vhodný i na koupelnové obklady.
  • Používáním přípravku nedochází k ulpívání kapek vody na povrchu a nezůstávají tak stopy po vodním kameni.

Použití

Přípravek nastříkejte na čištěný povrch, houbičkou rovnoměrně rozetřete po celé ploše a nechte působit 1-2 minuty, důkladně opláchněte vodou. Aplikujte jednou za dva týdny s ohledem na četnost použití sprchového koutu. Před použitím mírně protřepejte.

Složení

Méně než 5% aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky, parfém, d-Limonene, Linalool, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone. Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití.

Upozornění

Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů. Používejte ochranné rukavice/ochranný odv/ochranné brýle. Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody. Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu.

Bezpečnostní list

59018

Specifické reference

Nový produkt