Ava Na vany čisticí písek na mytí smaltovaných van 400 g
  • Ava Na vany čisticí písek na mytí smaltovaných van 400 g

Ava Na vany čisticí písek na mytí smaltovaných van 400 g

07466
Nový produkt
27 Kč 22,31 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

  • Účinný čistící písek na mytí smaltovaných van, umyvadel, dlaždiček a jiných sanitárních zařízení.
  • S vůní citrusů.
  • Nepoužívat na zařízení se silikonovým nebo teflonovým povrchem, z hliníku a pastů.

Složení

méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, parfém, d-Limonen.

Upozornění

Zamezte styku s kůží. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Po každém použití uzavřete uzávěr lahve. Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Upozornění:
Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Toxický pro vodní organismy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných protorách. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Při zasažení očí několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí vyhledejte lékařskou pomoc. Při podráždění kůže vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití necítíte-li se dobře, volejte lékaře. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.

07466

Specifické reference

Nový produkt