Labar Kyselina solná chlorovodíková 31% technická 1 l
  • Labar Kyselina solná chlorovodíková 31% technická 1 l

Labar Kyselina solná chlorovodíková 31% technická 1 l

40322
Nový produkt
Počet

Vyprodáno.

Kyselina chlorovodíková (též kyselina solná a latinsky acidum hydrogenchloridum), je velmi silná kyselina 31% technická

  • Základní chemická surovina pro obecně známé použití.
  • Používá se např. pro odstraňování vodního kamene, k čištění potrubí a odpadů.
  • Při použití dodržujte pracovní postup předepsaný návodem pro příslušnou aplikaci.
  • Je žíravinou ve  smyslu platných předpisů o jedech a jiných látkách zdraví škodlivých.

Použití

  • Používá se k čištění, leptání a dalším technickým účelům.
  • Rozpouští kovy (i chromování) a vodní kámen.
  • Při použití se uvolňuje dráždivý chlorovodík, proto je nutné při práci dodržovat platné bezpečnostní předpisy.

Chraňte životní prostředí. Recyklovatelný obal - po vymytí odevzdejte do tříděného odpadu.

Skladování
Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním obalu. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladujte uzamčené.

Upozornění

Nevdechujte plyn/páry. Používejte ochranné rukavice/oděv a ochranné brýle/obličejový štít. Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostředí. Po manipulaci důkladně omyjte vodou a mýdlem. Uniklý produkt absorbujte, aby se zamezilo materiálním škodám. Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může způsobit poškození dýchacích cest.

První pomoc:
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití nevyvolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Při nadýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch, při potřísněni oděv odložte, pokožku omyjte vodou a mýdlem.

40322

Specifické reference

Nový produkt