Agrimex Ag Likal lihový přípravek 1 l
  • Agrimex Ag Likal lihový přípravek 1 l

Agrimex Ag Likal lihový přípravek 1 l

80224
Nový produkt
120 Kč 99,17 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

Směs se používá na pálení, k ředění lihových barev a k čištění a odmašťování povrchů. V neředěném stavu je možné výrobek použít do vzduchových brzdových soustav nákladních automobilů a autobusů proti zamrzání.

  • Je to čirá bezbarvá kapalina typického alkoholového zápachu s příměsí denaturantů a vedlejších destilačních produktů.
  • Na vzduchu se rychle odpařuje bez zanechání viditelných stop a může s ním vytvářet výbušnou směs.
  • Jako plně denaturovaný etanol nesmí být použit k výrobě potravinářských výrobků.
  • Proti náhodnému požití obsahuje hořkou odpuzující látku
  • Nezpůsobuje korozi kovových materiálů a ani nepoškozuje pryž či běžně používané plasty.
  • Nepředstavuje riziko pro životní prostředí a je lehce odbouratelný v biologických čističkách odpadních vod.

Upozornění

Vysoce hořlavý. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Obsahuje etanol Einecs 200-578-6, etylenglykol Einecs 203-473-3. Obal odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu.

První pomoc: při nadýchání přenést postiženého na čerstvý vzduch, tělesný klid, nechodit, při poruše dechu zavést umělé dýchání, zabránit podchlazení a přivolat lékaře. Při styku s kůží odstranit znečištěný oděv, postižené místo dobře omýt vodou a mýdlem, opláchnout, převléknout, ošetřit vhodným reparačním krémem. Při zasažení očí: oči důkladně vyplachovat min. 15 minut velkým množstvím vody, zajistit lékařské ošetření. Při požití: vypláchnout ústa vodou, pokud postižený nedýchá zavést umělé dýchání, při vědomí dát pít vodu, zabránit podchlazení, přivolat lékaře.

Skladovací upozornění: při všech manipulacích, skladování a dopravě musí být zajištěny požadavky na hořlavé kapaliny dle ČSN 65 0201.

80224

Specifické reference

Nový produkt