Červostop kapalný konzervační přípravek na dřevo 1 l
  • Červostop kapalný konzervační přípravek na dřevo 1 l

Červostop kapalný konzervační přípravek na dřevo 1 l

02976
Nový produkt
99 Kč 81,82 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

Červostop je účinný prostředek k preventivní ochraně a sanaci dřeva, dřevěných výrobků a staveb, k hubení dřevokazného hmyzu, zejména červotoče, a k ochraně dřeva před dřevokaznými houbami. Napadl vaši dřevěnou zimní zahradu červotoč? Zlikvidujte ho rychle a efektivně za pomoci Červostop, jehož použití je velice snadné.

Použití

Ošetření dřeva je dlouhodobé až trvalé, přípravek se ve dřevě nerozkládá. Červostop je výhodný pro preventivní ochranu zejména dřevěných staveb vč. trámů vazby a krovů, podlah, nábytku, dřevěných obkladů, ale je účinný i pro sanační ošetření dřeva již napadeného dřevomorkou. Dřevo ošetřené chemickým přípravkem pro likvidaci červotoče nesmí být použito pro výrobu dětských hraček nebo nádobí. Tam, kde ošetřené dřevo přichází do styku s pokožkou, musí být ošetřené dřevo kryto nátěrem tvrdého laku.

Červostop se zpravidla aplikuje nátěrem štětce nebo stříkací pistolí, případně injektáží přípravku, nebo ponorem předmětu do lázně přípravku.

Preventivní ošetření proti napadení dřevokazným hmyzem se doporučuje provést alespoň dvěma aplikacemi tak, aby vznikl souvislý účinný ochranný film, který zaručuje dřevu spolehlivou ochranu před dřevokazným hmyzem a houbovými chorobami či dřevomorkou, a to i v budoucnu. Ošetřené dřevo není vzhledově pozměněno, lze jej dále povrchově ošetřit běžnými postupy, tj. mořením, nátěry, lakováním či barvením. Dřevo po aplikaci Červostopu je nutné chránit před vlhkostí.

V případě sanace červotočem nebo houbovými chorobami již napadeného dřeva je nutno zajistit dokonalé nasáknutí Červostopu až do hloubky vnitřních vrstev dřeva. Ke zvýšení účinnosti ošetření lze využít injektáže přípravku do v trámech předvrtaných otvorů. Napadené plochy ošetřete opakovaně Červostopem v časovém odstupu 1 měsíce

Účinnost přípravku Červostop lze zvýšit předchozím zvlhčením ošetřovaného povrchu vodou, zabalením ošetřených předmětů do PE-folie.
Je výhodné pracovat za takových podmínek, aby nátěr zasychal pomalu, tj. za nižších teplot od 5 °C do 10 °C, při vyšší vzdušné vlhkosti (Červostop se vsákne do dřeva hlouběji).

Dávkování:

  • preventivní ošetření dřeva 1 litrem přípravku4 až 7 m2
  • ošetření napadeného dřeva 1 litrem přípravku1,5 až 4 m2

Skladování:
Skladujte a uchovávejte pouze v původním uzavřeném obalu na chladném dobře větraném místě odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Skladujte do teploty 30°C. Chraňte před mrazem.

Upozornění

Bezpečnost a ochrana zdraví: Přípravek není klasifikován jako nebezpečný. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nejezte, nepijte a nekuřte během používání. Použijte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice, brýle nebo obličejový štít. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

První pomoc: Při expozici vdechováním: Postiženému vypláchněte ústa pitnou vodou, co nejrychleji ho dopravte na čerstvý vzduch, posaďte či položte ho, zajistěte mu klid a dozor. Postiženému podejte co největší množství pitné vody či mléka. Nikdy nevyvolávejte zvracení. Při styku s kůží: Co nejrychleji odstraňte z postiženého zasažený oděv. Zasaženou pokožku po 10 minut oplachujte velkým množstvím studené vody, potom bez mechanického dráždění umyjte a oplachujte zasaženou pokožku po dalších min. 15 minut studenou mýdlovou vodou. Při zasažení očí: Oči ihned důkladně vyplachujte při násilně otevřených očních víčkách velkým množstvím studené vody, nejméně po dobu 15 minut. Vždy zajistit převoz na odborné lékařské pracoviště. Při požití: Postiženému vypláchněte ústa pitnou vodou a podejte mu vypít co největší množství pitné vody či mléka. Nikdy nevyvolávejte zvracení. Vždy zajistit převoz na odborné lékařské pracoviště.

Likvidace případných zbytků a obalu:
Případné zbytky výrobku nespalujte, nevylévejte do kanalizace a půdy. Nalijte je do cca 5-násobného množství vápenného mléka, směs pak vlijte do min. 30 cm hluboké jámy v zemi. Prázdný obal nespalujte, po vypláchnutí vodou jej předejte prostřednictvím organizovaného sběru k recyklaci.

02976

Specifické reference

Nový produkt