Kittfort Zelená skalice, síran železnatý na hubení mechů v travnatých plochách 1 kg
  • Kittfort Zelená skalice, síran železnatý na hubení mechů v travnatých plochách 1 kg

Kittfort Zelená skalice, síran železnatý na hubení mechů v travnatých plochách 1 kg

01803
Nový produkt
66 Kč 54,55 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

Zelená skalice - síran železnatý FeSO4.7H2O

Zelená skalice se používá:

  • k hubení mechů a lišejníků v travnatých plochách
  • proti strupovitosti a kadeřavosti ovocných stromů v době vegetačního klidu
  • především ve vodárenství jako koagulant při úpravě pitných, průmyslových a odpadních vod a pro další průmyslové účely

Použití

  • mechy a lišejníky: 3-4% roztok, tj. 3-4 g na 1 dcl vody
  • strupovitost a kadeřavost ovocných stromů 3-8% roztok, tj. 3-8 g na 1 dcl vody

Složení

Síran železnatý, heptahydrát, obsah (% hm.) min. 97, sumární vzorec FeSO4.7H2O

Upozornění

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. Zdraví škodlivý při požití. Při práci používejte ochranné rukavice, brýle, pracovní oděv a respirátor proti prachu. Nevdechujte prach. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Používejte vhodný ochranný oděv.

Pokyny pro první pomoc: Při nadýchání: opustit pracoviště, pobývat v klidu na čerstvém vzduchu. Při styku s kůží: odstranit potřísněné ošacení, postižené místo umýt mýdlem a větším množstvím vody, podrážděnou pokožku ošetřit reparačním krémem. Při zasažení očí: okamžitě vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití: vypláchněte ihned ústa pitnou vodou, vypijte co největší množství chladné pitné vody s 6-10 tabletami živočišného uhlí. Nevyvolávat zvracení. Postiženého dopravte co nejrychleji k lékaři, případně ukažte tento obal nebo označení. Ve všech vážnějších případech vždy vyhledejte lékařskou pomoc. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte v suchu, odděleně od potravin.

Záruční doba je v původním obalu 24 měsíců od data plnění.

skalice_zelena.pdf

01803

Specifické reference

Nový produkt