Raid Proti molům s vůní levandule 2 x 3 g
  • Raid Proti molům s vůní levandule 2 x 3 g

Raid Proti molům s vůní levandule 2 x 3 g

03132
Nový produkt
85 Kč 70,25 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

Raid® proti molům gel Levandule, insekticid chrání oděvy proti šatním molům po dobu jedné sezony. Zanechá je příjemně provoněné.

  • Proti molům,
  • Gel,
  • Pro spokojené a voňavé oblečení

Použití

1. Oddělte sáčky od sebe.
2. Částečně odtrhněte lepenku ze zadní části sáčku.
3. Odstraňte hliníkovou fólii.
4. Zavěste sáčky do skříně, postavte je do zásuvky nebo na jakoukoli rovnou plochu.

Zamezte přímému kontaktu polopropustné membrány s oděvy a plasty. Používejte 2 sáčky na 0,5 m³ prostoru. Na začátku sezóny, pokud gel vyschne nebo vůně vymizí, přípravek vyměňte. Pro maximální účinnost mějte skříně a šuplíky zavřené. Zabíjí moly do 14 dnů.

Skladování 
Minimální doba skladovatelnosti: 2 roky od data výroby (MAN) uvedeného na obale.

Složení

Účinná látky: 30 g levandulového oleje (Levandula hybrida, výtažek) ve 100 g přípravku. Obsahuje geraiol, citral, d-limonene, coumarin a oct-1-en-3-yl acetate. Může vyvolat alergickou reakci.

Upozornění

Používejte dle návodu. Dráždí kůži. Toxický pro vodní organismy, může vyvolt dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Nevylévejte do kanalizace. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiva pro zvířata. Uchovávejte v chladu, suchu a na dobře větraném místě. Chraňte před mrazem. Chraňte před domácími zvířaty. Neodstraňujte ani nepropichujte membránu chránící gel. Při přímém kontaktu může gel poškodit plastové úchytky nebo jiné vnitřní vybavení skříní. Po manipulaci se sáčky si umyjte ruce. Při styku s kůží potřísněnou oblast důkladně omyjte vodou a zajistěte lékařské ošetření objeví-li se podráždění. Prázdné obaly zneškodňujte v rámvi tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.

03132

Specifické reference

Nový produkt