Diava Na nábytek 300 ml sprej
  • Diava Na nábytek 300 ml sprej

Diava Na nábytek 300 ml sprej

49416
Nový produkt
78 Kč 64,46 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

Leštící přípravek na všechny typy nábytku

  • čistí a ošetřuje nábytek
  • zanechává vysoký dlouhotrvající lesk, odolný proti vodě

Použití

Diavu nanést na nábytek a po uschnutí přeleštit flanelem.

Složení

Obsahuje: destilát (ropný) hydrokrakovaný těžký; petrolej nespecifikovaný.

Upozornění

Nebezpečí: Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem:při zahřívání se může roztrhnout. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F.
První pomoc:
PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny pro odstranění: Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

bezpečnostní list

49416

Specifické reference

Nový produkt