Renova Leštěnka na nábytek s pomerančovým esenciálním olejem, odolná vůči vodě a povětrnostním vlivům 220 ml
  • Renova Leštěnka na nábytek s pomerančovým esenciálním olejem, odolná vůči vodě a povětrnostním vlivům 220 ml

Renova Leštěnka na nábytek s pomerančovým esenciálním olejem, odolná vůči vodě a povětrnostním vlivům 220 ml

04007
Nový produkt
38 Kč 31,40 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

  • Univerzální leštěnka na nábytek s pomerančovým esenciálním olejem.
  • Odolná vůči vodě a povětrnostním vlivům.
  • Pomáhá udržet krásu Vašeho nábytku.
  • Ošetřuje, chrání a leští dřevěné povrchy.

Použití

Na hadřík naneste přípravek Renova a stejnoměrně rozetřete po ploše nábytku. Následně nábytek důkladně vyleštěte. Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití. 

Složení

Uhlovodíky, C6, isoalkány, <5% n-hexan. Uhlovodíky, C6-C7, isoalkány, <5% n-hexan, Pentan, Cyklohexan, n-hexan. Obsahuje d-Limonen a terpentýn. Může vyvolat alergickou reakci.

Upozornění

Hořlavina I. třídy. Vysoce hořlavý. Dráždí kůži. Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Zdraví škodlivý při požití může vyvolat poškození plic. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal na dobře větraném místě. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Nevdechujte páry. Zamezte styku s kůží. Nevylévejte do kanalizace. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal označení. Obal odevzdejte sběrně nebezpečného odpadu! Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití.

04007

Specifické reference

Nový produkt