Diava Parket na podlahy s ochranným filmem 750 ml
  • Diava Parket na podlahy s ochranným filmem 750 ml

Diava Parket na podlahy s ochranným filmem 750 ml

03902
Nový produkt
80 Kč 66,12 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

Čisticí prostředek s ochranným filmem na různé druhy podlah. Vhodný na plovoucí podlahy, parkety, dlažbu.

  • zvýší odolnost proti poškrábání
  • zvýší odolnost proti vodě
  • zabezpečí dlouhotrvající lesk
  • ulehčí následující čištění

Použití

Rozpusťte 4 uzávěry prostředku v cca 5 l vody a podlahu umyjte měkkým hadrem. Pro dosažení lepšího ochranného filmu a lesku použijte koncentrovanější roztok (5 - 6 uzávěrů na 5 l vody).
Dávkování: 5 - 6 uzávěrů na 5 l vody.

Složení

< 5 % aniontové tenzidy, < 5 % neiontové tenzidy, < 5 % polykarboxyláty, < 5 % Na4EDTA, vosk, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, vonné látky: HEXYL CINNAMAL.

Obsahuje: polykarboxylát; alkoholy ethoxylované; C10-13 alkylbenzensulfonát sodný; ethylendiamintetraacetát sodný.

Upozornění

Nebezpečí: Způsobuje vážné poškození očí. Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.
Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.
První pomoc:
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.
PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

Pokyny k odstranění: Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

bezpečnostní list

03902

Specifické reference

Nový produkt