Diava Politura leštěnka na nábytek růžová 500 ml
  • Diava Politura leštěnka na nábytek růžová 500 ml

Diava Politura leštěnka na nábytek růžová 500 ml

03906
Nový produkt
86 Kč 71,07 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

Tekutá leštěnka na dřevo a dřevěný nábytek - růžová

  • přípravek čistí a leští nábytek
  • zanechává vysoký dlouhotrvající lesk
  • je odolný vodě

Použití

Výrobek nanést na nábytek a po uschnutí přeleštit flanelem.

Složení

Obsahuje: nízkovroucí hydrogenovaný benzín, petrolej nespecifikovaný.

Upozornění

Hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné nakládání: Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nevdechujte páry. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné rukavice.
První pomoc: PŘI POŽITÍ: nevyvolávejte zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.
PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Pokyny pro zneškodnění: Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu. Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby.

bezpečnostní list

03906

Specifické reference

Nový produkt