Labar Nemrznoucí směs do ostřikovačů -20°C 1 l
  • Labar Nemrznoucí směs do ostřikovačů -20°C 1 l

Labar Nemrznoucí směs do ostřikovačů -20°C 1 l

1709621
Nový produkt
29 Kč 23,97 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

Nemrznoucí směs do ostřikovačů. Obsahuje povrchově aktivní látky, které zaručují snadné odstranění nečistot. Nepoškozuje plasty, pryže, polykarbonáty a lak.

  • Dokonale odstraní námrazu,
  • Zabraňuje opětovnému zamrzání, v
  • Vytváří ochranný film,
  • Čistí okna beze šmouh. 

Použití

Kapalina je určena pro přímé použití. Není nutné ji dále ředit. Po otevření nalijte kapalinu do nádržky ostřikovačů.

Složení

Dle Nařízení ES 648/2004 obsahuje: <0,2% aniontové povrchově aktivní látky, barvivo.
Nebezpečná složka: Ethanol.

Skladovatelnost: min. 48 měsíců do 25°C od data výroby uvedeného na obalu. 

Upozornění

Standardní věty o nebezpečnosti: Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/obličejový štít. Při zasažení očí několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. V případě požáru k uhašení používejte přáškový hasící přístroj/písek/oxid uhličitý. 

Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů nebo předáním oprávněné osobě. 

1709621

Specifické reference

Nový produkt