Labar Nemrznoucí směs do ostřikovačů -20°C 5 l
  • Labar Nemrznoucí směs do ostřikovačů -20°C 5 l

Labar Nemrznoucí směs do ostřikovačů -20°C 5 l

1709623
Nový produkt
134 Kč 110,74 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

Nemrznoucí směs do ostřikovačů. Obsahuje povrchově aktivní látky, které zaručují snadné odstranění nečistot. Nepoškozuje plasty, pryže, polykarbonáty a lak.

Použití

Kapalina je určena pro přímé použití. Není nutné ji dále ředit. Po otevření nalijte kapalinu do nádržky ostřikovačů. 

Vlastnosti
Dokonale odstraní námrazu, zabraňuje opětovnému zamrzání, vytváří ochranný film, čistí okna beze šmouh.

Složení

Dle Nařízení ES 648/2004 obsahuje: <0,2% aniontové povrchově aktivní látky, barvivo.
Nebezpečná složka: Ethanol.

Skladovatelnost: min. 48 měsíců do 25°C od data výroby uvedeného na obalu. 

Upozornění

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/obličejový štít. Při zasažení očí několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. V případě požáru k uhašení používejte práškový hasící přístroj/písek/oxid uhličitý. 

Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů nebo předáním oprávněné osobě.

1709623

Specifické reference

Nový produkt