Kittfort Fermež lněná 400 g
  • Kittfort Fermež lněná 400 g

Kittfort Fermež lněná 400 g

17781
Nový produkt
154 Kč 127,27 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

Fermež lněná se používá jako ředidlo pro sklenářské, olejové tmely a fermežové barvy. Fermež lněná je především ředidlo pro olejové, fermežové barvy a tmely. Dále k napouštění dřeva, papíru, omítek a jiných savých podkladů pod olejové, fermežové, syntetické a disperzní nátěrové hmoty. V kombinaci s ochrannými látkami chrání dřevo před napadením dřevokaznými houbami a mikroorganismy.

Upozornění

Specifická rizikovost tento produkt není nebezpečná látka ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb., přesto je třeba dbát na bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví při práci. Při práci používejte ochranné rukavice a oděv (zástěra). Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Uchovávejte mimo dosah dětí! Pozor! U pracovních pomůcek (textilií, pilin), které jsou znečištěny lněnou fermeží, dochází na slunci a světle k samovznícení! Proto dbejte na dobré očištění všech pracovních pomůcek nebo jejich likvidaci! Při teplotách vyšších než 190 °C se fermež rozkládá na nižší mastné kyseliny a akrolein. Rovněž může dojít k exotermické reakci. Při reakci s plynným chlórem vzniká nebezpečí exploze. Nevystavujte působení oxidačních činidel.

Při nadýchání toto je možné použít při kontaktu s horkým produktem. Vynést na čerstvý vzduch, uložit v klidu pololeže, uvolnit oděv. Přivolat lékaře. Při styku s kůží svléknout potřísněný oděv. Po práci se umýt. Pokožku ošetřit vhodným reparačním krémem. Při zasažení očí vypláchnout velkým množstvím vody, popř. přivolat lékaře. Při požití vypláchnout ústa, vypít alespoň 0,5 l vody, vyvolat zvracení, popř. přivolat lékaře.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Neskladujte v blízkosti oxidačních činidel a potravin.

17781

Specifické reference

Nový produkt