Pe-Po Podpalovač pevný 40 podpalů
  • Pe-Po Podpalovač pevný 40 podpalů

Pe-Po Podpalovač pevný 40 podpalů

01889
Nový produkt
31 Kč 25,62 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

PE-PO pevný podpalovač je určen k podpalování uhlí, dřeva, dřevěného uhlí nebo briket. Nemusíte se bát jej použít na mokré dřevo. Hodí se pro zatápění v krbech, kamnech, zahradních grilech a otevřen

  • Vhodný pro zatápění v krbech, kamnech, zahradních grilech ale i otevřených ohništích.
  • 40 podpalů

Použití

na kostku podpalovače vložte uhlí, dřevo, dřevěné uhlí nebo brikety a podpalte. Po otevření vždy pečlivě uzavřete do fólie. Uchovávejte v chladu. Nejlépe spotřebovat do 36 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Upozornění

Hořlavá tuhá látka. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte a nekuřte. Při expozici nebo necítíte-li se dobře volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. V případě požáru k uhašení použijte práškový hasící přístroj/písek/oxid uhličitý.

01889

Specifické reference

Nový produkt