Probazen Stabilizátor tvrdosti 1 l přípravek pro úpravu vody v bazénech
  • Probazen Stabilizátor tvrdosti 1 l přípravek pro úpravu vody v bazénech

Probazen Stabilizátor tvrdosti 1 l přípravek pro úpravu vody v bazénech

33028
Nový produkt
255 Kč 210,74 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

  • tekutý přípravek k inhibici tvrdosti a minerálních zabarvení vody
  • brání tvorbě usazenin na stěnách a dně bazénů a tvorbě minerálních zabarvení a zákalů
  • váže ionty vápníku, železa, manganu a mědi

Použití

Nejlepšího účinku je dosaženo tehdy, pokud přípravek přidáme ihned po napuštění vody do bazénu. Počáteční dávka činí 250 ml na 10 m3 vody, pokud je voda velmi tvrdá, dávkujte 500 ml na 10 m3 vody. Pro odstranění již vzniklých zabarvení nebo zákalů dávkujte vždy 500 ml na 10 m3 vody. Vypočítanou dávku pomalu vlijte do skimmeru při zapnuté cirkulaci vody.

Upozornění

Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Přípravek obsahuje polymerní kvarterní amoniovou sůl, CAS 25988-97-0.

Prní pomoc při požití postiženému dejte vypít 2-5 dl vody, nevyvolávejte zvracení. Při zasažení očí. Okamžitě vyplachujte velkým množstvím vody po dobu min. 15 minut. Při potřísnění kůže a oděvu odstraňte zasažený oděv, kůži oplachujte velkým množstvím vody a mýdlem. Při nadýchání okamžitě přerušte expozici a postiženého dopravte na čerstvý vzduch. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví, při zasažení očí nebo požití vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložit k nahlédnutí etiketu.

33028

Specifické reference

Nový produkt