Citra Citron čisticí písek na nádobí 400 g
  • Citra Citron čisticí písek na nádobí 400 g

Citra Citron čisticí písek na nádobí 400 g

07554
Nový produkt
42 Kč 34,71 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

Čistič práškový na kuchyňské nádobí, vany, umyvadla, hygienická zařízení, keramické obkládačky, odstraňuje připáleniny a jiné nečistoty

  • čistič práškový na kuchyňské nádobí, vany, umyvadla, hygienická zařízení, keramické obkládačky
  • odstraňuje připáleniny a jiné nečistoty

Použití

Na navlhčený čištěný povrch naneste aktivní prášek a třením houbou nebo hadrem odstraňte nečistoty. Čištěný povrch potom důkladně opláchněte proudem čisté vody. Nepoužívejte na lakované plochy a plasty!

Složení

Abrazivní složky, uhličitan sodný, < 5 % aniontové tenzidy, < 5 % mýdlo, vonná látka: LIMONENE, CITRAL, barvivo.

Upozornění

Varování: Způsobuje vážné podráždění očí.Obsahuje d-limonen. Může vyvolat alergickou reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

PŘI POŽITÍ:
Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

PŘI VDECHNUTÍ:
Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

Pokyny pro zneškodnění: Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

07554

Specifické reference

Nový produkt