AgroBio Karate se Zeon technologií 5CS přípravek proti savému a žravému hmyzu 20 ml
 • AgroBio Karate se Zeon technologií 5CS přípravek proti savému a žravému hmyzu 20 ml

AgroBio Karate se Zeon technologií 5CS přípravek proti savému a žravému hmyzu 20 ml

40402
Nový produkt
105 Kč 86,78 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

Insekticid na bázi syntetického pyrethroidu ve formě stabilní suspenze kapsulí v kapalině k hubení savého a žravého hmyzu. Účinná látka rychle hubí široké spektrum savého a žravého hmyzu. Působí jako dotykový a požerový jed, má i repelentní účinek. 

Velice široké spektrum účinnosti
mandelinka na bramborách a rajčatech, květopas na jahodách a jabloních, mšice na hrachu, paprikách, molice na okurkách a rajčatech, bělásek na brukvovité zelenině, obaleč na jabloních a broskvoních atd.

 • Dlouhodobý reziduální účinek
 • Ochranná lhůta: 3 - 28 dní dle typu rostliny
 • Dobře působí i při nízkých teplotách
 • Není odolný vůči mrazu
 • Obaleč jablečný na 100 l.
 • Květopas jabloňový na 20 l

Použití

 • Jabloně - obaleč jablečný, květopas jabloňový, podkopníčci.
 • Jádroviny a peckoviny - housenky.
 • Jahodník - květopas jahodníkový.
 • Okurka - molice skleníková.
 • Rajčata - molice skleníková.

Složení

Účinná látka: lambda-cyhalothrin 50g/l

Upozornění

Doba použitelnosti: při správném způsobu skladování v původních neporušených obalech 2 roky od data výroby.
Skladování: přípravek skladujte dle údajů uvedených v příbalovém letáku.
Balení: 20 ml v PET láhvi v kartonové krabičce s příbalovým letákem.

Zdraví škodlivý při vdechování a při požití. Dráždí kůži. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobě nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovejte mimo dosah dětí. Uchovejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Nevdechujte aerosoly. Zamezte styku s kůží. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nedostatečného větrání použijte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad. Zabraňte uvolňování do životního prostředí, viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

40402

Specifické reference

Nový produkt