AgroBio Spintor přípravek proti škodlivému hmyzu na ovoci, zelenině a vinné révě 6 ml
  • AgroBio Spintor přípravek proti škodlivému hmyzu na ovoci, zelenině a vinné révě 6 ml

AgroBio Spintor přípravek proti škodlivému hmyzu na ovoci, zelenině a vinné révě 6 ml

67257
Nový produkt
80 Kč 66,12 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

SpinTor je přírodní postřikový insekticid ve formě suzpenzního koncetrátu pro ředění vodou určený k ochraně brambor, révy vinné, jabloní, květáku, hlávkového zelí, růžičkové kapusty, brokolice, póru, cibule, papriky a rajčat proti škůdcům.

  • SpinTor působí jako požerový a kontaktní insekticid.
  • Vyznačuje se novým mechanismem působení.
  • Doposud nebyla prokázána rezistence u hmyzích škudců k přípravku SpinTora ani křížová rezistence s jinými účinnými látkami.
  • Příjem účinné látky škůdci nastává příjem potravy i přímým kontaktem s látkou.
  • Působení účinné látky spočívá v ovlivňování aktivity neuronů hmyzích jedinců (což v konečné fázi vede k hyperaktivitě neuronů a svalové aktivitě).
  • Účinek nastává již po několika hodinách, následně dochází k úhynu hmyzích škůdců.

Spektrum
SpinTor účinkuje na škůdce z řadu motýlů (Lepidoptera), brouků (Coleoptera), dvoukřídlých (Diptera) a třásnokřídlých (Thysanoptera). SpinTor nepůsobí na savý hmyz (mšice).

Obsah
spinosad 240 g/l (směs 50-95 % spinosynu A a 5-50 % spinosynu D)

Použití

Rozsah použití postřiku na hubení škůdců SpinTor:

Brambor: postřik na mandelinku bramborovou: 1,5 ml /3-5 l vody /100 m2, přednostně na stádia L1 až L2, min. interval 7 dní, OL 7 dní, postřik opakujeme max. 2x.

Réva vinná:
obaleči: 0,02-0,03 % t.j. 2-3 ml/10 l vody; (2-3 ml/3-10 l vody/100 m2), proti první generaci obalečů cca10-12 po dosažení letového maxima obalečů, příp. od stádia černé hlavičky respektive líhnutí housenek. Při rozvleklém náletu je vhodné po 10 dnech opakovat. Pro aplikaci na první generaci obalečů 2 ml/ 4-6 l vody/ 100m2 dle intenzity škodlivého činitele.
Proti druhé generaci obalečů se použije v první aplikaci 2 ml/ 100 m2, aplikace se provádí za 5-7 dní po dosažení letového max., příp. od fáze černé hlavičky až líhnutí larviček. Po 10 dnech se provede druhá aplikace 2-3 ml/ 100m2. Minimální interval mezi aplikacemi je 10 dní. OL 14, opakujeme max. 2x.

Květák, zelí hlávkové, kapusta růžičková, brokolice:
housenky motýlů: 4 ml /6-8 l vody /100 m2. Proti housenkám běláska zelného se aplikace krátce po vylíhnutí larev, následný postřik po 10 dnech (příp.po dalším vylíhnutí larev). Aplikace proti můře zelné se provede ihned po objevení prvních příznaků škod na plodině. Zpravidla postačuje jeden postřik v dávce 4 ml/ 100m2 a nejméně 6-8 l vody/ 100 m2, OL 3 dny, opakujeme max. 2x.

Jabloň:
postřik na obaleče jablečného, obaleči slupkoví a pupenoví: 0,06 % t.j. 6 ml/10 l vody; (6 ml/3-10 l vody/100 m2).Postřik proti housenkám obaleče zimolézového a proti housenkám slupkových a pupenových obalečů nejlépe ve fázi líhnutí housenek. Odstup mezi postřiky pro jednu generaci škůdce je 7-9 dnů, u silného napadení 7 dnů, v případě slabého a středního napadení 9 dnů. Dávka postřikové kapaliny 4-6 l vody/ 100 m2, OL 7 dní, opakujeme max.2x.

Pór, cibule:
třásněnka zahradní: 4 ml /6 l vody /100 m2.  Aplikace ihned po objevení prvních příznaků poškození. Opakovat v odstupu 10 dnů. Aby bylo dosaženo řádného zvlhčení, doporučuje se-zejména u póru-použít 6 l vody/ 100 m2, u cibule je vhodné přidat smáčedlo. OL 7 dní, opakujeme max. 2x.

Paprika skleníková, rajče skleníkové:
třásněnka západní: 0,04 % t.j. 4 ml/10 l vody; (5-10 l postř. kapal./100 m2). Postřik dle signalizace (např. lepové desky), 5-10 l vody/ 100 m2, OL 3, opakujeme max. 2x.

Upozornění

Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Nevdechujte plyny/dýmy/páry. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

67257

Specifické reference

Nový produkt