Alkaprén 25 Plus lepidlo na nesavé materiály 50 ml
  • Alkaprén 25 Plus lepidlo na nesavé materiály 50 ml

Alkaprén 25 Plus lepidlo na nesavé materiály 50 ml

04593
Nový produkt
45 Kč 37,19 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

  • Alkaprén 25 Plus je speciální beztoluenové kontaktní lepidlo
  • určeno na lepení materiálů s nesavým povrchem (např. gumy na gumu, kovy, sklo, apod.)
  • Barvy světle béžové
  • Lepidlo Alkaprén 25 Plus se na každý materiál nanáší jen jednou
  • Slepený spoj se doporučuje zatížit nebo zalisovat.
  • Mechanicky je možné lepený spoj namáhat až 24 hodin po slepení

Použití

Lepidlo Alkaprén 25 Plus se na každý materiál nanáší jen jednou, a to buď stěrkou, stříkací pistolí nebo štětcem.

Před nanášením je potřeba lepidlo dokonale promíchat. Na každý čistý odmaštěný materiál (hladké plochy se doporučují zdrsnit) se nanese tenká vrstva lepidla, nechá se zavadnout a potom se oba povrchy slepí. Slepený spoj se doporučuje zatížit nebo zalisovat. Mechanicky je možné lepený spoj namáhat až 24 hodin po slepení. Optimální podmínky na lepení jsou při teplotě 20 °C.

Podchlazené lepidlo vytváří spoj s podstatně nižší pevností. Při teplotě nižší než 5°C může nastat zgelování. V tomto stavu je lepidlo nepoužitelné. Původní konzistence se získá pozvolným temperováním v místnosti při teplotě cca 25 °C. Během temperování je potřeba lepidlo několikrát promíchat. Po vytemperování má lepidlo původní fyzikálně - mechanické vlastnosti. Netemperovat přímým ohřevem!

Při teplotách pod 0°C lepidlo nevratně koaguluje a není možné oživit jeho lepící schopnosti. Hustota 0,86 g/cm3.

Upozornění

Zasažené oči nebo pokožku omývat čistou vodou, při vdechnutí přenést postiženého na čerstvý vzduch.

Upozornění: Dráždí oči a kůži. Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobě nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Nevdechujte páry. Zamezte styku s kůží a očima. Nevylévejte do kanalizace. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

04593

Specifické reference

Nový produkt