Hu-Ben Stimulax I stimulátor růstu, zakořeňovač 100 g
  • Hu-Ben Stimulax I stimulátor růstu, zakořeňovač 100 g

Hu-Ben Stimulax I stimulátor růstu, zakořeňovač 100 g

43322
Nový produkt
56 Kč 46,28 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

Stimulax I práškový zakořeňovač, použití při řízkování rostlin pro rychlejší vývoj kořínků. Stimulax I je určen pro kvalitní zakořenění a urychlenou tvorbu kořenové soustavy bylinných i dřevnatých řízků.

Chemické a fyzikální vlastnosti:

  • kyselina indolyloctová 0,06 %
  • kyselina alfa-naftyloctová 0,06 %
  • kyselina naftyl-máselná 0,05 %

Obsah balení postačuje přibližně pro 600 řízků.

Použití

  • Řízky pro zakořeňování připravíme tak, že cca 2-3cm odlistíme a tuto část smočíme ve vodě.
  • Nad otvorem v množárně se zahradní zeminou nebo pískem posypeme navlhčenou část řízku Stimulaxem I a přitlačíme zeminu.
  • Řízky v krátké době vytvoří bohatý kořenový systém.
  • Řízky a zeminu udržujeme neustále vlhkou.

Stimulax I je nutné skladovat na suchých místech v neporušených obalech odděleně od ostatních hnojiv, potravin, krmiv a desinfekčních prostředků.

Složení

Obsah rizikových prvků
splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg hnojiva, kadmium 1, olovo 10, rtuť 1,0, arzen 10, chrom 50.

Upozornění

přípravek může ohrozit zdraví při požití, nadýchání, stiku s pokožkou a sliznicemi. Přípravek nesmí být používán jinak, než je uvedeno v příbalovém návodu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Zamezte styku s očima, kůží nebo oděvem. Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Při požití vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody a mýdla. V těžších případech, po požití a zasažení očí vždy vyhledejte lékařskou pomoc.

43322

Specifické reference

Nový produkt