Larrin Pissoir Lesní Deo pevný váleček do pisoárů 35 kusů 900 g
  • Larrin Pissoir Lesní Deo pevný váleček do pisoárů 35 kusů 900 g

Larrin Pissoir Lesní Deo pevný váleček do pisoárů 35 kusů 900 g

02748
Nový produkt
289 Kč 238,84 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

Čistící a dezodorační přípravek pro sanitární zařízení, určený ke vkládání do pisoárů zejména k užití v komunální hygieně.

  • Zabraňuje tvorbě usazenin
  • Slouží k dezodoraci prostor WC
  • S vůní lesa
  • Obsahuje vysoce účinné složky, které odstraňují nečistoty
  • Zabraňují tvorbě usazenin i na špatně přístupných místech
  • Neobsahuje fosfáty ani paradichlorbenzen jako dosud používané přípravky.

Použití

Skladujte v originálních obalech, v suchých a dobře větraných prostorách k tomu určených, chráněných před mrazem, povětrnostními vlivy, slunečním zářením, při běžných teplotách. Uchovávejte mimo dosahu dětí a odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Přípravek je hygroskopický, před použitím nesmí přijít do styku s vlhkostí a s kapalinami.

Složení

Reakční produkt benzensulfonové kyseliny, 4-C10-13-sek-alkylderiváty. a benzensulfonová kyselina, 4-methyl-a hydroxid sodný; Amidy, C12-18 a C18 (nenasycené.), N-(hydroxyethyl, Limonene. Obsahuje Limonene, Cineole (Eucalyptol), Pin-2(10)-ene (beta- Pinenes), p-Mentha-1,4 (8)-diene (Terpinolene). Může vyvolat alergickou.

Upozornění

Dráždí kůži. Nebezpečí vážného poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nejezte a nepijte při používání. Zamezte styku s kůží a očima.
První pomoc: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Do komunálního odpadu/sběru odevzdejte jen neznečištěný obal.

bezpečnostní list

02748

Specifické reference

Nový produkt